Bemanning går ut på att ett företag hyr in kompetens i form av personal som får arbete, ofta inom en begränsad tidsperiod. Bemanning sker exempelvis om ett företag lider av personalbrist, saknar personal med en viss spetskompetens, står inför ett generationsskifte eller ska expandera sin verksamhet kraftigt under en kort tid. Det finns idag flera så kallade bemanningsföretag som hjälper arbetsgivare med bemanningen.

Det kan vara en fördel för företag att hyra in personal under kortare perioder istället för att ha fast anställd personal, till exempel om behovet av arbetskraft på företaget varierar. Andra gånger då det kan kännas fördelaktigt att ha inhyrd personal är om ett företag står inför flera förändringar där ledningen inte är helt säkra på hur personalbehovet kommer se ut efter organisationsskiftet.

Få hjälp av bemanningsföretag

Majoriteten av alla företag som vill ha denna typ av personal vänder sig till bemanningsföretag för att få hjälp med bemanningen. Detta sparar ofta ledningen mycket tid då de själva slipper lägga ner tid på rekrytering av nya och kunniga medarbetare med rätt kompetenser. Att hitta personal genom bemanningsföretag har även visat sig vara kostnadseffektivt i de flesta fall.

Vem arbetar för bemanningsföretag?

De som anställs genom bemanningsföretag är ofta studenter eller människor i början av sina karriärer. För studenter kan denna typ av arbete innebära stora möjligheter för det framtida arbetslivet då man som student får en inblick i olika företag samt kan knyta betydelsefulla kontakter. För de som befinner sig i början av sina arbetsliv innebär detta bland annat en möjlighet att bredda sina kompetenser.

Bemanning – en win-win-situation

Det blir ofta lyckat för företag att ha en personalgrupp bestående av såväl anställd personal som människor som arbetar under kortare perioder då arbetsbördan är extra hög. Bemanning innebär alltså ofta något positivt både för arbetstagaren och för arbetsgivaren. Arbetsgivare kan minska sina omkostnader samtidigt som de får kompetent personal och arbetstagare i början av sina karriärer får möjligheten att utöka sitt kontaktnät och sina kompetenser.